uvodNEW

Vítejte v naší IQ školce! 

   Milí rodiče, do naší školky přijímáme děti od 2 do 6 let. Děti jsou rozděleny do dvou tříd. Každý učitel má na starosti 6-7 dětí. Učitelé v IQ school mají nejen zkušenosti s prací s dětmi, ale také k nim mají blízký vztah. Jsme zapsaní  v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, takže mateřská škola je akreditovanou institucí poskytující předškolní vzdělávání a péči. Škola splňuje veškeré náležitosti spojené s předškolním vzděláváním. Naše mateřská škola poskytuje možnost plnit povinné předškolní vzdělávání v souladu s § 34 zákona 561/2004 Sb. Pokud Vás zajímá více, vítejte na našich stránkách.

 

Přijímání dětí do mateřské školy

Při zápisu do naší mateřské školy bereme zřetel na vyvážený počet dětí podle:

  • věku
  • pohlaví
  • schopností
  • jazyků
  • místa bydliště  

 Do mateřské školy jsou přijímány děti od 2 do 6 let.

 

Zápis na školní rok 2020/2021   

Čtvrtek 21.5.2020 od 07.30 do 17.30 hod.  

adresa: Krčínská 2511/5

Praha - Horní Počernice 

U zápisu odevzdá zákonný zástupce vyplněný evidenční list. Zde ke stažení 

K přihlášce je nezbytné doložit: 

1) doklad, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním či doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, nebo očkovací průkaz s následným dodáním výše uvedeného dokladu max. týden před nástupem dítěte do MŠ. U dětí, které podléhají povinnému předškolnímu vzdělávání mateřská škola nevyžaduje očkování dle zákona 258/2000 Sb. Formulář ke stažení zde

 2) v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, písemné vyjádření školského poradenského zařízení popř. také registrujícího lékaře;

3) rodný list dítěte;

4) průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči; 

5) U cizích státních příslušníků doklad o povolení pobytu na území ČR.

O výsledcích budou rodiče informováni prostřednictvím emailu již následující den. 

V případě uvolnění míst, zápis do MŠ může probíhat během školního roku, do naplnění kapacity MŠ. 

O přijetí dítěte rozhodne ředitel MŠ.

 

 --------------------------------------

Třída Hvězdiček (2-3 let)

 

Třída Sluníček (4-6 let)

Realizujeme činnosti, které jsou běžnou součástí naší práce pro všechny děti:

  Angličtina jako první seznamování s cizím jazykem  
 Hudební výchova
 Zdravotní cvičení pro radost z pohybu a procvičení všech svalových skupin. 
 Vedení dětí ke správným návykům v oblasti ústní a osobní hygieny
Logopedické cvičení v rámci logopedického kroužku 
Každý čtvrtek kroužek tancování  
Pravidelné výlety (jednou týdně) 
  VařeníDěti dostanou kartičku s návodem, podle kterého zcela samy „uvaří“ jídlo 
  Předškolní příprava 
 Ranní kruh 
 Motivované úkoly „na míru“ podle osobního hodnocení dítěte 
 Dramatická výchova. Slavnostní vystoupení 
   Učíme se správně pečovat o zvířata (školková morčátka). Pěstování odpovědnosti za druhé. 

--------------------------------------

Celodenní program 2019-2020

 

 Přehled akci s účastí rodičů 2019/2020

 07.30–08.00 přivítání dětí

08.00–08.30 ranní rozcvičení, ranní kruh

 08.30–09.00 snídaně

 09.00–10.00 dopolední blok vzdělávacích aktivit

 10.00–12.00 procházka, aktivní hry venku

 12.00–12.30 oběd 

 12.30–12.45 vedení dětí k správným návykům v oblasti ústní hygieny

 13.00–14.45 předčítání pohádek, spánek (případně odpočinek), předškolní příprava, individuální výuka

 15.00–15.15 svačina

 15.15–16.00 zájmové kroužky

 16.00–17.30 volné hry, čas věnovaný různým přirozeným metodám výuky, předškolní příprava, individuální výuka

 

 

11.11.2019 – 16:00 Dětská party     

19.12.2019 – 16:00 Besídka.  

27.2.2020 – 16:00  Restaurace pro rodiče

24.4.2020 – 16:00 Crazy Socks Day   

25.5.2020 – 16:00 Besídka 

25.6.2020 –16:00 Dětská výstava. EKO hry na zahradě

 Aktuální kroužky pro školní rok 2019/2020

Logopedie  - od 9.2019 do 6.2020  vždy ve středu  15:15- 16:00

Hudební výchova  - od 9.2019 do 6.2020 vždy v úterý 15:15 - 16:00 

Angličtina  – od 9.2019 do 6.2020 vždy ve středu v 9:00-9:45, 9:45-10:30 

Tanečky  - od 9.2019 do 6.2020 vždy ve čtvrtek 15:15 - 16:00 

Vaření  - od 9.2019 do 8.2020 pátek 9:00 - 10:00

Každé odpoledne individuální výuka podle potřeb každého dítěte na základě osobního hodnocení + příprava předškoláků.

  --------------------------------------

 

 
 

Naše mateřská škola je nositelem projektů:  

  •    "Podpora inkluze v mateřské škole chytráček". Projekt b yl spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:  personální podpora školky,  komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školky.

  •   "Šablony II pro Mateřskou školu Chytráček" Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0009382

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II 

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí do ZŠ

  • Chůva – personální podpora MŠ, poskytnutí dočasné personální podpory k integraci dvouletých dětí do dětského kolektivu
  • Projektový den ve škole

---------------------------------------------------------------------------------

PARTNEŘI

 

 

     

stažený_soubor.png